Algemene voorwaarden

    

    

Algemene voorwaarden Installatie Sterk B.V

Artikel 1              Toepasselijkheid en definities

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten. In het bijzonder zijn zij van toepassing op al onze inkopen en op al onze diensten met inbegrip van verstrekte adviezen en informaties.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 • De wederpartij: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die overeenkomstig lid 1 van ons aanbiedingen ontvangt of met ons overeenkomsten sluit inzake de koop en eventueel installatie van het product.
 • Leverancier: Installatie Sterk B.V.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Installatie Sterk B.V. en Wederpartij tot koop van het product en eventuele installatie ervan.
 • Product: zonnepanelen en/of andere zaken, toebehoren, materiaal of complete systemen zoals gespecificeerd in de overeenkomst.
 • Schriftelijk: op papier dan wel elektronische geschreven en verzonden berichten
 1. Wij streven ernaar om deze algemene voorwaarden vóór, tijdens de offerte, of bij het sluiten van de overeenkomst, bij de opdrachtbevestiging, aan de wederpartij (elektronisch) ter hand te stellen. Indien terhandstelling echter niet heeft plaatsgevonden of redelijkerwijze niet mogelijk is, kan de wederpartij bij ons inzage vragen. Op verzoek van de wederpartij zullen de algemene voorwaarden kosteloos worden toegestuurd.
 2. In het geval dat een of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn c.q. worden vernietigd, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet.
 3. Het door de wederpartij vóór of bij het sluiten van de overeenkomst opgegeven adres, mag door ons als zodanig voor het doen van verklaringen en/of mededelingen aan de wederpartij worden gehanteerd, totdat de wederpartij zijn nieuwe adres heeft medegedeeld.

Artikel 2              Algemene voorwaarden van de wederpartij en afwijkende afspraken

 1. Afspraken tussen Installatie Sterk B.V en de wederpartij die afwijken van deze algemene voorwaarden, gelden slechts als overeengekomen indien deze afspraken schriftelijk zijn bevestigd door beide partijen.
 2. Voorwaarden van de wederpartij zijn niet van toepassing op onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten.

Artikel 3              Aanbiedingen, overeenkomsten en prijzen

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Indien een aanbod wordt aanvaard door de wederpartij, heeft Installatie Sterk B.V het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Wij behouden ons alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor op de bij de aanbieding verstrekte ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen, schema’s, materiaallijsten, programmatuur en overige documentatie. Alle genoemde zaken en overige documentatie blijven ons eigendom en mogen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden worden getoond of overhandigd, noch op andere wijze worden gebruikt.
 3. Indien de aanbieding wordt aanvaard, zal een overeenkomst tot stand komen waaraan beide partijen zich dienen te houden. Deze overeenkomst wordt geldend en definitief indien aan de verplichting tot aanbetaling zoals vermeld in artikel 10 lid 1 is voldaan.
 4. De opgegeven prijzen gelden voor levering bij ons in de loods en inclusief verpakking, tenzij anders in de offerte is vermeld.
 5. Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders in de offerte is vermeld.
 6. In rekening worden gebracht de prijzen geldend op de dag van aflevering. Indien na het aanbod of de totstandkoming van de overeenkomst één of meer kostprijsbepalende factoren, waarop onze prijzen zijn gebaseerd, door welke omstandigheid dan ook een wijziging ondergaan, zijn wij gerechtigd de aangeboden c.q. overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen.
 7. De wederpartij is gerechtigd om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden binnen 10 werkdagen, indien sprake is van een verhoging zoals bedoeld in lid 6.

Artikel 4              Levertijd, levering en risico

 1. De opgegeven levertijden zijn een indicatie. Ze zijn nooit te beschouwen als fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De levertijd begint op de dag waarop door de wederpartij een schriftelijke ondertekende bevestiging van het ontstaan van de overeenkomst van ons is ontvangen, echter niet eerder dan nadat door de wederpartij is voldaan aan alle eventuele bijzonderheden verband houdend met de uitvoering van de overeenkomst. In het bijzonder wordt een aanbetaling van 30 % van de factuur vereist, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Installatie Sterk B.V. is bevoegd in gedeelten te presteren. Orders of gedeelten daarvan welke niet direct geleverd kunnen worden, worden voor nalevering genoteerd. De wederpartij wordt daarvan schriftelijk in kennis gesteld.
 4. Behoudens opzet of grove schuld onzerzijds, kan de wederpartij bij een overschrijding van de levertijd tot 90 dagen geen aanspraak maken op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Indien de levertijd wordt overschreden met meer dan 90 dagen, dienen de wettelijke regels voor nakoming en verzuim gevolgd te worden.
 5. Het risico van beschadiging, tenietgaan of verloren gaan van de te leveren zaken gaat over op de wederpartij, zodra de zaken aan de wederpartij zijn overgedragen.
 6. Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet volledig de in opdracht gegeven en/of gekochte zaken afneemt, is Installatie Sterk B.V gerechtigd deze zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan en betaling te verlangen zoals de levering had plaatsgevonden.
 7. Alle leveringen zijn in het magazijn van Installatie Sterk B.V., tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen.

Artikel 5              Overmacht

 1. Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Installatie Sterk B.V., kan ons onder meer niet worden toegerekend indien de oorzaken van deze tekortkoming niet te wijten zijn aan onze schuld of buiten onze risicosfeer vallen. Oorzaken zoals bedoeld in de vorige zin zijn onder andere; oorlog, oorlogsgevaar, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van gas, water en elektriciteit en de stagnatie dan wel onderbreking van leveringen van derden van wie wij grondstoffen, materialen of onderdelen voor de uitvoering van de overeenkomst moeten betrekken.
 2. In het geval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de wederpartij zijn wij bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Installatie Sterk B.V. kan ons eveneens niet worden aangerekend, indien bij plaatsing of installatie blijkt dat het dak niet geschikt is om zonnepanelen op te installeren. De wederpartij is verantwoordelijk voor de staat van het dak waar de zonnepanelen op geïnstalleerd dienen te worden. Installatie Sterk B.V. kan bij aanvang van de plaatsing of installatie bepalen dat zij het dak niet geschikt acht en dat er geen andere passende mogelijkheid voor plaatsing of installatie is. In dat geval is Installatie Sterk B.V Installatie Sterk B.V. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De wederpartij zal de gedane aanbetaling in dat geval terug ontvangen.

Artikel 6              Beperking van aansprakelijkheid

 1. Voor alle directe schade van de wederpartij, veroorzaakt door een aan ons toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de overeenkomst is de aansprakelijkheid van ons, behoudens in geval van opzet of grove schuld, beperkt tot de overeengekomen prijs of tot het door de aansprakelijkheidsverzekeraar uitgekeerde of uit te keren bedrag.
 2. Voor alle indirecte schade dan wel gevolgschade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de wederpartij en/of stagnatie in de uitvoering van een of meer door de wederpartij voor derden uitgevoerde opdrachten zijn wij, behoudens in geval van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk.
 3. Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor schade die bij de uitvoering van de overeenkomst is ontstaan ten gevolge van gebruikte zaken die door derden of door de wederpartij ter beschikking zijn gesteld en die voor de uitvoering van de overeenkomst niet geschikt blijken te zijn.
 4. Alle zaken, zoals en onder andere materialen, halffabricaten en machines, die door de wederpartij voor de uitoefening van de overeenkomst beschikbaar worden gesteld, zullen door ons niet worden verzekerd. De wederpartij is verplicht om deze zaken zelf te verzekeren en verzekerd te houden voor de duur dat zij onder ons rusten.
 5. De in lid 4 genoemde zaken blijven voor risico van de wederpartij. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die optreedt door (het gebruik van) deze zaken.
 6. Installatie Sterk B.V. zal uitsluitend aansprakelijk zijn voor eventuele tekortkomingen indien de met de producten meegeleverde garantievoorwaarden van toepassing zijn, in welke situatie de aansprakelijkheid van Installatie Sterk B.V. voor tekortkomingen zal zijn beperkt tot de garantieverplichtingen die zijn omschreven in deze garantievoorwaarden.
 7. De aansprakelijkheid van Installatie Sterk B.V. ten opzichte van de koper is beperkt tot de schade waarvoor en voor zover Installatie Sterk B.V. overeenkomstig dwingendrechtelijke bepalingen aansprakelijk kan worden gehouden.

Artikel 7              Montage en installatie

 1. Het product wordt door Installatie Sterk B.V. geïnstalleerd en aangesloten, tenzij anders is overeengekomen. Onder installatie wordt verstaan de plaatsing en indien nodig aansluiting van het product op zo’n wijze dat in de gegeven omstandigheden een goed tot optimaal rendement behaald kan worden. Indien vereist valt hier tevens het (laten) aanbrengen van een productiemeter onder.
 2. De wederpartij is verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde staat. Wederpartij zorgt voor eigen risico en rekening dat;
 • Installatie Sterk B.V. en haar personeel toegang verkrijgt op de plaats van opstelling. Tevens dienen zij de werkzaamheden te kunnen aanvangen en blijven verrichten tijdens de normale werkuren. Indien Installatie Sterk B.V. dit noodzakelijk acht moet dit eveneens buiten normale werkuren kunnen, mits zij dit tijdig hebben medegedeeld aan de wederpartij.
 • De toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport.
 • De aangewezen plaats van optelling geschikt is voor opslag en montage.
 • Alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd om in het kader van de montage en installatie aan de van toepassing zijnde overheidsvoorschriften te voldoen.
 1. Wederpartij verklaart dat er geen asbest aanwezig is op de plaats waar het product wordt geplaatst.
 2. Wederpartij verschaft de installateur toeging tot de locatie en aansluiting voor de voor het installatiewerk benodigde energie van de wederpartij.
 3. De wederpartij dient er zorg voor te dragen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of levering, die niet tot de montage en installatiewerkzaamheden van Installatie Sterk B.V, behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door Installatie Sterk B.V. geen vertraging ondervindt. Indien vertraging toch ontstaat of dreigt te ontstaan, dient de wederpartij Installatie Sterk B.V. daarvan tijdig in kennis te stellen.
 4. Schade en kosten die zijn ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de wederpartij.
 5. Wederpartij draagt het risico voor schade veroorzaakt door;
 • Onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden en/of verrichte werkzaamheden zoals metingen e.d.;
 • Gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht;
 • Ongeschiktheid van de (on)roerende zaak voor plaatsing en/of installatie van het product, bijvoorbeeld door onvoldoende draagkracht van het dak of ongeschiktheid van de dakbedekking voor installatiewerkzaamheden.

Artikel 8              Garantie

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 en tenzij niet anders in de aanbieding is vermeld, gelden voor verkochte en geleverde zaken met fabrieks- c.q. importeurs- of groothandelsgarantie slechts de door deze leverancier gestelde garantiebepalingen.
 2. In alle gevallen uitgesloten van fabrieksgarantie zijn eventuele kleurverschillen van de Producten, netwerkfouten en netwerk- en verbindingsproblemen die voortvloeien uit de internetinstallatie van de Klant.
 3. Op de door de Installatie Sterk B.V. uitgevoerde werken gelden eventueel de aanvullende garantiebepalingen zoals in de offerte vermeld, mits de wederpartij zelf geen veranderingen heeft aangebracht aan de installatie.
 4. Bij alle zaken waarvoor lid 1 en 2 niet van toepassing zijn, dient de wederpartij bij ons te reclameren op grond van artikel 9.
 5. Na montage worden voorrij- en arbeidskosten door Installatie Sterk B.V. gedragen, mits de wederpartij zelf geen veranderingen heeft aangebracht aan het systeem en/of het een zelf aangelegd systeem betreft of het een verandering in de online verbinding betreft.

 

 

Artikel 9              Reclame

 1. Op de wederpartij rust de uitdrukkelijke plicht om onmiddellijk bij aflevering en indien dit niet mogelijk is uiterlijk binnen 8 dagen na de aflevering van de zaken te onderzoeken of de afgeleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst.
 2. De wederpartij dient onmiddellijk na de ontdekking, doch uiterlijk binnen 8 dagen na aflevering, ons schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele tekortkomingen aan de zijde van Installatie Sterk B.V.. Bij gebreke daarvan kan de wederpartij zich niet beroepen hierop.
 3. Zaken die niet beantwoorden aan de overeenkomst dienen binnen 14 dagen na aflevering onder vermelding van het pakbon dan wel factuurnummer franco aan ons te worden geretourneerd. Bij gebreke van deze vermelding zullen de administratiekosten die hiervoor gemaakt moeten worden, in rekening worden gebracht bij de wederpartij.

Artikel 10            Betalingsvoorwaarden

 1. De betaling van de door ons geleverde zaken zal dienen te geschieden tenminste 30 % voorafgaand aan de levering, binnen 14 dagen na het tekenen van de offerte en het tot stand komen van de overeenkomst. Het resterende bedrag dient binnen 7 dagen na oplevering worden betaald, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Installatie Sterk B.V. is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.

Artikel 11            Betaling en verrekening

 1. De door de wederpartij aan ons te zenden facturen moeten voldoen aan de bij de wet gestelde eisen. Facturen die niet aan deze eisen voldoen worden geretourneerd en niet betaald.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen worden de door de wederpartij geleverde zaken uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur door ons betaald. Na het verstrijken van deze termijn dient de wederpartij ons per aangetekende brief in gebreke te stellen. De wederpartij dient ons in die brief een redelijke termijn voor nakoming te geven.

Artikel 12            Eigendomsvoorbehoud

 1. De door ons geleverde zaken blijven ons eigendom totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met ons gesloten overeenkomsten is nagekomen:
 • De tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens overeenkomst door ons verrichte of te verrichten diensten;
 • De eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de wederpartij van (een) met ons gesloten overeenkomst(en).
 1. Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat zij haar verplichtingen niet zal nakomen, zijn wij gerechtigd om de geleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of bij derden die deze zaken houden voor de wederpartij weg te (doen) halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen.
 2. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht ons hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen.
 3. De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden voor zover geen andersluidende afspraken zijn gemaakt tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal.

Artikel 13            Verjaring

 1. Vorderingsrechten van de wederpartij verjaren uiterlijk na verloop van één jaar na het ontstaan van de vordering.

Artikel 14            Consumenten

 1. Indien de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf, gelden de bepalingen van deze voorwaarden niet voor zover zij vallen binnen het bereik van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 15            Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Installatie Sterk B.V streeft bij geschillen, betrekking hebbende op de door partijen ondertekende overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, naar een onderlinge regeling met de wederpartij om tot een oplossing te komen.
 3. Indien partijen het geschil niet in den minne kunnen regelen, zullen partijen trachten deze daarna op te lossen met behulp van mediation.
 4. Zolang de mediation niet is beëindigd, zal geen der partijen het geschil aan de rechter voorleggen.
 5. Partijen wonen de eerste mediation bijeenkomst gezamenlijk bij. Daarna zijn beide partijen vrij de mediation op elk gewenst moment te beëindigen. De aanvang is op het moment dat partijen de eerste gezamenlijke bijeenkomst bijwonen.
 6. Geschillen waarbij een minnelijke regeling of oplossing met behulp van mediation uitblijft worden voorgelegd aan de rechtbank Zeeland – West – Brabant te Breda, tenzij een dwingende bevoegdheidsregel zich hiertegen verzet.

Artikel 16            Retentierecht

 1. Wij zijn bevoegd de zaken of andere goederen die wij van de wederpartij onder ons hebben of zullen krijgen, terug te houden tot al het aan ons toekomende uit hoofde van de gesloten overeenkomst door de wederpartij geheel is voldaan.
 2. Het risico van de onder dit retentierecht vallende zaken en andere goederen blijft berusten bij de wederpartij.
 3. De wederpartij zal de zaken leveren op de plaats vermeld in de overeenkomst. Is geen plaats afgesproken, dan zal de levering plaatsvinden bij ons magazijn.